תיקון 190 - קופת גמל סקטוריאלית
בניהול אלטשולר שחם לעמיתי "חבר"

השקעה אטרקטיבית
בעיקר לגמלאים1

כפתור להסבר חיסכון פנסיוני לשכיר ולעצמאי

ניהול מקצועי של בית ההשקעות המועדף בישראל2

כפתור תיקון 190 - הטבה פיננסית ייחודית

דמי ניהול בלעדיים לעמיתי "חבר" - 0.39% מהצבירה

כפתור הסבר לניהול השקעות מקצועי וגמיש

מעטפת שירות VIP
לעמיתי "חבר"

כפתור הסבר לניהול השקעות מקצועי וגמיש

הטבות מס3

רוצה להצטרף או לקבל הצעה?

יש לך בקשת שירות? אנחנו כאן בשבילך!

להשארת פנייה

קופת גמל ייחודית ובלעדית
בתנאים אטרקטיביים לעמיתי "חבר"

עמיתי "חבר" זכאים4 להצטרף לקופת גמל ייחודית ובלעדית מבית אלטשולר שחם
קופות גמל ופנסיה בע"מ, בתנאים אטרקטיביים, מסלולי השקעה ייעודיים ודמי ניהול בלעדיים

תיקון 190 –
השקעה אטרקטיבית לגמלאים

קצבת זקנה היא אחד העוגנים המרכזיים שיכלכלו אתכם לאחר הפרישה לפנסיה, לכן החיסכון הפנסיוני הוא בעל חשיבות מכרעת עבור כל אזרח במדינה. תיקון 190 עשוי להיות הטבה פיננסית משמעותית עבור אוכלוסיית הגמלאים ועבור האוכלוסייה הצפויה לצאת לגמלאות בשנים הקרובות ולכן חשוב שכל אחד מאתנו יכיר את ההטבות הנובעות מהתיקון. תיקון 190 לפקודת מס הכנסה5 מגדיל את מגוון הפטורים מתשלום מס על קצבת זקנה. במסגרת התיקון, נוכל לבצע הפקדה חד פעמית או הפקדה שוטפת לקופת הגמל, ולמשוך את הכספים כקצבה או, במקרים מסוימים, במשיכה חד פעמית וליהנות מהטבות מס בעת משיכת הכספים בדרך של היוון קצבה מוכרת6

שאלות ותשובות

תיקון 190 הוא תיקון לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בשנת 2012 ומתייחס למגוון נושאים וביניהם מתן הטבות בעת מיסוי קצבאות והיוונן. אחד מיתרונות התיקון הינו האפשרות להפקיד כספים לקופת גמל במעמד עצמאי ולמשוך את הכספים באחת משתי האפשרויות הבאות: משיכת קצבה חודשית בגיל הזכאות – כאשר הקצבה תהא פטורה ממס לכל החיים. היוון קצבה מוכרת (משיכה חד פעמית) – בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים ובתשלום מס בשיעור של 15%** נומינלי ממרכיב הרווח היחסי, במקום שיעור של 25% מס ריאלי ממרכיב הרווח, כפי שנהוג בשוק7.
** בכפוף לשיעורי אינפלציה ותשואות החברה.

לחיסכון באמצעות קופת גמל עשויים להיות יתרונות רבים על פני אלטרנטיבות השקעה אחרות בשוק. ניהול הכספים במסגרת קופת גמל מעניק יתרונות בולטים:

 • ניהול מקצועי המושתת על ניתוח רציף ומעמיק של שוק ההון ע"י מחלקת האנליזה וקבלת החלטות ע"י ועדת ההשקעות של החברה
 • תמהיל השקעה מגוון אשר מעניק יציבות וביטחון – השקעה בנכסים סחירים בבורסה וכן בנכסים שאינם סחירים (עסקאות מחוץ לבורסה), השתתפות בהנפקות לגופים מוסדיים, חשיפה לניירות ערך גם בארץ וגם בחו"ל.
 • גמישות - אפשרות להעברת כספים בין מסלולי השקעה בכל עת*
 • הלוואה - בכפוף לנהלי החברה, הלוואה לכל מטרה.
 • מינוי מוטבים – בקופת גמל ניתן למנות מוטבים ולקבוע מה יהיה חלקם.

יתרונות מיסוי:

 • דחיית מס – יתרון משמעותי הינו התחשבנות מס על רווחי ההון רק בעת משיכת הכספים, כלומר הכסף כולו 'עובד' מרגע ההפקדה ועד לרגע משיכת הכספים. ניתן לבצע שינוי במסלול ההשקעה ללא התחשבנות מס באמצעות הגשת בקשה להעברת מסלולי ההשקעה ללא הגבלה.
 • מיסוי מופחת על הרווחים – גובה המס על הרווח עומד על 15% נומינלי במקום 25% מס ריאלי כפי שרווח בשוק**. בסביבת אינפלציה של 0% מדובר בהטבת מס משמעותית.
כן. מדובר בקופת גמל 'רגילה'. לכן גם גמלאים וגם עמיתים שנמצאים לקראת פרישה שהם עמיתי "חבר" יכולים להמשיך להפקיד לקופה וליהנות מחיסכון במסגרת הקופה.
אין מגבלה על גובה ההפקדה לקופת הגמל. אולם, בהתאם להחלטת רשות המיסים, נקבעה תקרה לסכום ההפקדות לקצבה מוכרת (תשלומים פטורים) שחריגה ממנה דורשת מהעמית להציג אישור פקיד שומה לצורך משיכה כסכום חד פעמי (בדרך של היוון קצבה מוכרת) במס רווח הון. הפקדות לקצבה מוכרת (לרבות סכומים שנמשכו בעבר) עד התקרה – אין צורך באישור פקיד שומה והקופה רשאית לנכות את המס רווח הון 15% על הרווח הנומינלי. לצורך המשיכה על העמית לחתום על הצהרה כי הוא לא הפקיד מעל התקרה. נוסח ההצהרה מופיע בטופס בקשת המשיכה.
 • גיל 60 ומעלה או מי שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות של 75% לפחות בהתאם להוראות הדין.
 • הצגת 3 תלושי קצבה7 כהוכחה כי קצבת הזקנה עולה על סכום הקצבה המזערית בהתאם להוראות הדין (4,498 ₪ נכון לשנת 2021).
 • מסכום המשיכה ינוכה מס רווח הון בשיעור של 15% מס נומינאלי ממרכיב הרווח היחסי (על הרווח הנומינלי).*להוסיף כהערת שוליים: בכפוף לשיעורי האינפלציה ותשואות החברה.
 • חתימה על הצהרה ביחס לכספים שהופקדו על ידי העמית בקופות הגמל ועמידתו בתקרות ההפקדה בהתאם להנחיות רשות המיסים.• המשיכה תתבצע ישירות מהקופה וללא צורך בהצגת אישור מרשות המיסים לקביעת ניכוי המס6 [ובלבד שיתרת התשלומים הפטורים שבחשבון, במועד ההפקדה, אינה עולה על התקרה להפקדת תשלומים פטורים בהתאם להנחיות רשות המיסים לגופים.
רואים את התמונה המלאה

הערות משפטיות:

 • אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("החברה"). האמור הינו בהתאם להוראות הדין ותקנון הקופה. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. 1. עבור אוכלוסיית הגמלאים ועבור האוכלוסייה הצפויה לצאת לגמלאות בשנים הקרובות. 2. על פי סקר מעמד שיווקי של אלטשולר שחם שנערך על ידי גיאוקרטוגרפיה בשנת 2018. 3. עבור סכום שמופקד במהלך שנת המס עד התקרה המוטבת המזכה בהטבת מס (34,452 ₪ לשנת 2021): תשלום מס הכנסה על פי הנחיות פקיד השומה. עבור סכום שמופקד במהלך שנת המס מעל התקרה המוטבת המזכה בהטבת מס: תשלום מס רווח הון בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי. יובהר כי המשיכה תתבצע ישירות מהקופה וללא צורך בהצגת אישור מרשות המיסים לקביעת ניכוי מס רווח הון, ובלבד שיתרת התשלומים הפטורים שבחשבון, במועד ההפקדה, אינה עולה על התקרה להפקדת תשלומים פטורים בהתאם להנחיות רשות המיסים לגופים. 4. עמיתי "חבר" שזכאותם הוכחה. בנוסף יכולים להצטרף בני זוגם של עמיתי "חבר" 5. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת השעה) התשע"ב -2012 6. המשיכה נעשית בדרך של היוון קצבה מוכרת וכפופה לעמידה בתנאים הקבועים בהסדר התחיקתי, הוראות התקנון ונהלי החברה. 7. משיכה בדרך של היוון קצבה מוכרת ובכפוף להתקיימות כל התנאים הקבועים בהוראות ההסדר התחיקתי, תקנון הקופה ונהלי החברה. אין באמור כדי להחליף ייעוץ ו/ואו שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. המידע בגין המוצר המפורסם במסמך זה שייך לחברה אשר אחראית על המוצר המפורסם כאמור. *ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה ללא עלות וללא אירוע מס. **בכפוף לעמידה בתנאים מסויימים אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אלטשולר שחם קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. מכירת המוצר תיעשה על ידי החברה או מי מטעמה. ארגון "חבר" אינו פועל כחברה המנהלת את הקופה או נושא באחריות כלשהי לקופה או בחיווי דעה לגביה. "חבר" אינו יועץ/משווק פנסיוני ואין בפרסום זה כדי לראות בו ככזה. האמור במסמך זה נכון לאוגוסט 2021 ועשוי להשתנות מעת לעת. ט.ל.ח הצהרת נגישות