תיקון 190 לפקודת
מס הכנסה מאפשר לחסוך אלפי שקלים

התחילו עוד היום לחסוך דרך קופות הגמל של אלטשולר שחם

כפתור להסבר מסלולי השקעה

מסלולי השקעה לבחירתך
ואפשרות מעבר בין מסלולים

כפתור הסבר לאפשרות למשיכה חד פעמית

אפשרות משיכה
החל מגיל 60

כפתור הסבר לנזילות של כספי החיסכון

יתרונות מיסוי

כפתור הסבר לפיזור השקעות רחב

פיזור השקעות רחב

השאירו פרטים ונחזור אליכם
humam
phone
mail

היתרונות שלנו

בית ההשקעות הנבחר לשנת
2016 מטעם עדיף **

קופות הגמל של אלטשולר
שחם הן מהמובילות בשוק ההון

מעל 25 שנות ניסיון
בשוק ההון

ניהול מקצועי ואיכותי בבית
השקעות מוביל בתחום

שאלות ותשובות

תיקון 190 הוא תיקון לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בשנת 2012 ומתייחס למגוון נושאים וביניהם מתן הטבות בעת מיסוי קצבאות והיוונן. אחד מיתרונות התיקון הינו האפשרות להפקיד כספים לקופת גמל במעמד עצמאי ולמשוך את הכספים באחת משתי האפשרויות הבאות:
 • משיכת קצבה חודשית – כאשר הקצבה תהא פטורה ממס לכל החיים.
 • היוון קצבה מוכרת (משיכה חד פעמית) – בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים ובתשלום מס בשיעור של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי, במקום שיעור של 25% מס ריאלי ממרכיב הרווח, כפי שנהוג בשוק*.
*שימו לב, כי מיסוי בשיעור של 15% נומינלי כאמור לעיל יהיה הטבה בכפוף לשיעורי אינפלציה ותשואות מסוימים.
לחיסכון באמצעות קופת גמל יתרונות רבים על פני אלטרנטיבות השקעה אחרות בשוק.
ניהול הכספים במסגרת קופת גמל מעניק יתרונות בולטים:
 • ניהול מקצועי המושתת על ניתוח רציף ומעמיק של שוק ההון ע"י מחלקת האנליזה וקבלת החלטות ע"י ועדת ההשקעות של החברה.
 • תמהיל השקעה מגוון אשר מעניק יציבות וביטחון – השקעה בנכסים סחירים בבורסה וכן בנכסים שאינם סחירים (עסקאות מחוץ לבורסה), השתתפות בהנפקות לגופים מוסדיים, חשיפה לניירות ערך גם בארץ וגם בחו"ל.
 • גמישות - אפשרות לביצוע שינוי מדיניות ההשקעה באמצעות העברת כספים בין מסלולים בכל עת ולפי הצרכים האישיים.
 • מינוף – ניתן לקחת הלוואה כנגד קופת הגמל ובכך למנף את ההשקעה.
 • מינוי מוטבים – בקופת גמל ניתן למנות מוטבים ולקבוע מה יהיה חלקם ללא קשר לשארים החוקיים או היורשים לפי דין.

יתרונות מיסוי:

 • פטור מתשלום מס רווחי הון במכירת נייר ערך, בקבלת דיבידנד או במקרה של קבלת ריבית מאיגרת חוב.
 • דחיית מס – יתרון משמעותי הינו התחשבנות מס על רווחי ההון רק בעת משיכת הכספים, כלומר הכסף כולו 'עובד' מרגע ההפקדה ועד לרגע משיכת הכספים. ניתן לבצע שינוי במדיניות ההשקעה ללא התחשבנות מס באמצעות העברת הכספים בין מסלולי ההשקעה ללא הגבלה.
 • מיסוי מופחת על הרווחים – גובה המס על הרווח עומד על 15% נומינלי במקום 25% מס ריאלי כפי שרווח בשוק**. בסביבת אינפלציה של 0% מדובר בהטבת מס משמעותית.
היוון קצבה מוכרת לפי תיקון 190, מתאים בעיקר לבעלי כספים פנויים הקרובים לגיל 60, המבקשים למצוא אלטרנטיבה מצויינת להשקעה.
כמו כן, תיקון 190 פותח אפשרות לשכירים בעלי הכנסה גבוה (מפעמיים השכר הממוצע במשק) המעוניינים להפקיד לחיסכון פנסיוני ארוך טווח מעבר לתקרת ההפקדה המזכה בהטבות מס.
תיקון 190, מאפשר למשוך את הכספים כסכום חד פעמי (בדרך של היוון קצבה מוכרת) תוך ניצול הטבות מס לעמיתים אשר עומדים בתנאים מסוימים (המפורטים בשאלה האחרונה).
משיכת הכסף ניתנת בשתי דרכים:
א. קצבה חודשית פטורה ממס - החל מגיל 60.
ב. משיכה חד פעמית בדרך של היוון קצבה מוכרת בתשלום מס של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי** – החל מגיל 60 ובכפוף לעמידה בתנאים נוספים (המפורטים בשאלה האחרונה).
מדובר בפתיחת קופת גמל 'רגילה'. תיקון 190 מאפשר את משיכת הכספים כסכום חד פעמי (בדרך של היוון קצבה מוכרת)לעמיתים העומדים בתנאים מסוימים (המפורטים בשאלה האחרונה).
כן, ניתן לפתוח קופת גמל ולהפקיד כספים לטובת משיכה לפי תיקון 190 בדרך של היוון קצבה מוכרת בכל גיל. יש לשים לב כי המשיכה בדרך של היוון קצבה מוכרת כפופה לתנאים מסוימים (המפורטים בשאלה האחרונה).

אין מגבלה על גובה ההפקדה. על מנת למשוך את הכספים כסכום חד פעמי (בדרך של היוון קצבה מוכרת) מקופת הגמל ללא אישור פקיד שומה קיימת טבלת תקרות הפקדה לפי גיל העמית במועד ההפקדה לרבות סכומים שנמשכו בעבר.
 
התקרה להפקדת תשלומים פטורים (במיליוני שקלים) גיל העמית במועד ההפקדה
8.21 עד 60
7.04-8.21 60-66
6.62-8.51 67-74
3.73-6.34 75-85
 
 ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי בדרך של היוון קצבה מוכרת לפי תיקון 190 אם העמית עומד בתנאים הבאים במצטבר:
 • גיל העמית הינו 60 ומעלה.
 • העמית מקבל קצבה חודשים העולה על סכום הקצבה המזערית בהתאם להוראות הדין (4,405 ₪ נכון לשנת 2017).
 • הכספים הופקדו לחשבון לאחר שנת 2012.
 • חתימה על הצהרה ביחס לכספים שהופקדו על ידו בקופות גמל ועמידתו בתקרות הפקדה בהתאם להנחיות רשות המיסים.

רוצים לדעת עוד?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

humam
phone
email
רואים את התמונה המלאה
 • הערות משפטיות:
 • * משיכה בדרך של היוון קצבה מוכרת ובכפוף להתקיימות כל התנאים הקבועים בהוראות ההסדר התחיקתי. אין באמור כדי להחליף ייעוץ ו/ואו שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. אין באמור כדי למצות ו/או להחליף את הוראות פקודת מס הכנסה ו/או הוראות כל דין.